Ифигенија во Таврида

300,00 ден

Приказната за Ифигенија е обработувана од разни автори уште од античко време. Гете во на својата Ифигенија се служел со античките материјали, со тра­гедиите на Еврипид, при што ја зачувал основата на античката фабула, со определени измени на  дејството и на карактеристиките на ликовите. Во грчката трагедија неприкосновено е владеењето на нужноста, силната божествена интервенција во животот на човекот, како и неизбежните неволи што може да го кутнат, но не и да го сотрат човек. Во Гетеовата Ифигенија тие мотиви се значително преиначени, во неа е отстранета надворешната динамика на дејството, а тежиштето е ставено на внатрешните, душевни доживувања.

Scroll to top