Клиничка кинезиологија и анатомија

3.000,00 ден

Клиничка кинезиологија и анатомија – Лин Липерт става акцент на клиничкиот увид и функционалните врски на лесен, разбирлив, добро организиран начин. Ова прецизно
и внимателно дело е од особена важност за студентите, им помага да можат да ја анализираат мобилноста на одредени зглобови во различни активности од секојдневниот живот, преку детална разработка на различните телесни системи, терминологија и
биомеханички принципи.

Out of stock

Клиничка кинезиологија и анатомија
Scroll to top