ПОГЛЕДИ под ЛУПАТА од Мартин Треневски

400,00 ден

Делото Погледи под лупата од авторот Мартин Треневски, дипломат, новинар и публицист претставува лични видувања на настани што биле актуелни во мигот кога ги пишувал и ги доживувал. Терминот „под лупата“ практично не значи дека настаните се преувеличени, туку дека тој настојува да ги прикаже објективно, такви какви што биле во моментот. Објективно ги перцепира и презентира работите поаѓајќи пред сѐ од искуствата и видувањата стекнати во текот на неговиот професионален ангажман како новинар, политичар и дипломат. Kнигата  „Погледи под лупата“ практично е лично сведоштво на авторот за случувањата во текот на втората декада од XXI век, како современик, но и учесник во некои од тие настани. Сметаме дека од временска дистанца делото може да послужи да ги збогати и комплетира мислењата за формирање пообјективи судови и ставови за одредени настани од нашето блиско минато.

 

Делото Погледи под лупата од авторот Мартин Треневски, дипломат, новинар и публицист претставува лични видувања на настани што биле актуелни во мигот кога ги пишувал и ги доживувал. Терминот „под лупата“ практично не значи дека настаните се преувеличени, туку дека тој настојува да ги прикаже објективно, такви какви што биле во моментот. Објективно ги перцепира и презентира работите поаѓајќи пред сѐ од искуствата и видувањата стекнати во текот на неговиот професионален ангажман како новинар, политичар и дипломат. Kнигата  „Погледи под лупата“ практично е лично сведоштво на авторот за случувањата во текот на втората декада од XXI век, како современик, но и учесник во некои од тие настани. Сметаме дека од временска дистанца делото може да послужи да ги збогати и комплетира мислењата за формирање пообјективи судови и ставови за одредени настани од нашето блиско минато.

 

Scroll to top