Сложени системи во спортот

600,00 ден

Сложени системи во спортот – Сложени системи во природата се оние со многу интерактивни делови, сите способни да влијаат врз резултатите на глобалниот систем. Постои сѐ поголем број истражувања кои ги моделираат спортските перформанси од гледна точка на сложени науки, проучувајќи го однесувањето на индивидуалните атлетичари и спортски тимови како појавни феномени кои се самоорганизираат под интерактивни ограничувања. Оваа книга е прва што ги спојува експертите кои проучуваат сложени системи во контекст на спортот од целиот свет за да ги соберат основните теоретски идеи, тековните движења.
методологии и постоечките податоци во еден сеопфатен ресурс. Таа нуди нови методи
на анализа за истражување на репрезентативни сложени спортски движења и активности
на индивидуално и тимско ниво, истражувајќи примена на методологии на сложеноста во
контекст на спортските перформанси и организацијата на спортската практика.
Сложени системи во спортот е важно четиво за секој напреден студент или истражувач
кој работи во науката за спорт и за вежбање, спортски тренинг, кинезиологија или човечки

Сложени системи во спортот

Scroll to top