Современ спортски менаџмент

1.000,00 ден

Современ спортски менаџмент – Современ спортски менаџмент ја обработува улогата на
социјалните медиуми и значењето на спортот како меѓународна институција, релевантноста на правните, социокултуролошки, историски, политички и психолишки концепти во менаџирањето на спортот; професионалните вештини и ставови на успешните
спортски менаџери; и начини на кои глобализацијата во спортот продлжува да влијае врз спортскиот менаџмент.

Современ спортски менаџмент

Scroll to top